VB.NET BASIC

날짜 및 시간을 표시하는 방법을 알아보자. 버튼 프로시져에 아래 예제들을 넣고 시험해 보자.

 

[예제1] 현재의 시간


'현재의 시간
Dim ClickTime As Date
ClickTime = Date.Now    'Date를 생략해도 좋다.
TextBox1.Text = ClickTime  '... 2004-03-21 오후 1:33:21
TextBox1.Text = ClickTime.Year   '... 2004
TextBox1.Text = ClickTime.Month   '... 3
TextBox1.Text = ClickTime.Day    '... 21
TextBox1.Text = ClickTime.Date   '... 2004-03-21
TextBox1.Text = ClickTime.Hour   '... 13
TextBox1.Text = ClickTime.Minute   '... 33
TextBox1.Text = ClickTime.Second   '... 21
TextBox1.Text = ClickTime.Millisecond   '... 561

TextBox1.Text = ClickTime.DayOfWeek   '... 0(일요일), 1(월요일), ..., 6(토요일)
TextBox1.Text = ClickTime.DayOfYear   '... 81(1월1일=1)

 

'현재의 날짜
Dim ClickTime As Date
ClickTime = Date.Today
TextBox1.Text = ClickTime  '... 2004-03-21
TextBox1.Text = ClickTime.Hour  '... 0 '날짜이하의 정보는 없다.
TextBox1.Text = ClickTime.DayOfYear  '... 81

 

[예제2] 시간 만들기


'시간변수 만들기
Dim myTime As Date
myTime = New Date(2004, 3, 21)
myTime = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
TextBox1.Text = myTime

 

[예제3] 시간의 간격


'시간변수 만들기
Dim myTime1, myTime2 As Date

myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = New Date(2004, 3, 15, 4, 18, 33)

Dim TimeDiff As TimeSpan = myTime1.Subtract(myTime2)


TextBox1.Text = TimeDiff.ToString '6.09:14:48
TextBox1.Text = TimeDiff.Days '6
TextBox1.Text = TimeDiff.Hours '9
TextBox1.Text = TimeDiff.TotalHours  '153.246666666667

'기타 Minutes, Seconds, Milliseconds 도 마찬가지임
'거꾸로 하면 값이 마이너스가 된다.

 

[예제4] 시간의 가감


Dim myTime1, myTime2 As Date
myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = myTime1.AddYears(-2)
myTime2 = myTime2.AddMonths(5)
TextBox1.Text = myTime2    '...2002-08-21 오후 1:33:21

 

다른예
Dim myTime1, myTime2 As Date
myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = myTime1.AddMonths(-22)
TextBox1.Text = myTime2    '...2002-05-21 오후 1:33:21

 

[예제5] TimeSpan을 사용한 시간의 가감
Dim myTime1, myTime2 As Date
Dim TimeDiff = New TimeSpan(150, 0, 0, 0) '150일
myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = myTime1.Add(TimeDiff)
TextBox1.Text = myTime2    '...2004-08-18 오후 1:33:21

 

다른예
Dim myTime1, myTime2 As Date
Dim TimeDiff = New TimeSpan(150, 0, 0, 0) '150일
myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = myTime1.Subtract(TimeDiff)
TextBox1.Text = myTime2    '...2003-10-23 오후 1:33:21

 

[예제6] 숫자로 변환


Dim myTime1, myTime2 As Date
myTime1 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 21)
myTime2 = New Date(2004, 3, 21, 13, 33, 22)
Dim X1 As Double = myTime1.ToOADate      '38067.5648263889
Dim X2 As Double = myTime2.ToOADate      '38067.564837963
TextBox1.Text = X2 - X1 '1.15740767796524E-05 = 0.0000115740